Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

sniezynkatirowka
3629 275c
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sniezynkatirowka
3094 0e42
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
8992 da7f
Reposted fromvandalize vandalize viagoszko goszko
sniezynkatirowka
Kobieta nie krzyczy. Kobieta motywuje. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viagoszko goszko
sniezynkatirowka
Zawsze zwracaj uwagę, czy chłopak zaprasza cię do kina czy na film.
— korepetycje z angielskiego uczą
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viagoszko goszko
sniezynkatirowka
7503 77b1
Reposted fromoll oll viakonwalia konwalia
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
6254 3e8e
standard
sniezynkatirowka
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagoszko goszko
sniezynkatirowka
1571 f84c
Reposted frompastainmy pastainmy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sniezynkatirowka
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
sniezynkatirowka
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
sniezynkatirowka
sniezynkatirowka
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl